به گزارش جلفانیوز، خودکشی یک معضل و آسیب اجتماعی است که امروزه تمام ملل جهان کمابیش با آن مواجه هستند. آسیبی که در چندماه اخیر آمارهای آن در شهرستان جلفا به شدت رو به افزایش رفته است.

براساس آمار های رسمی در دوماه اخیر هفت مورد خودکشی در جلفا رخ داده است که این هفت خودکشی جدا از آمارهای غیررسمی اقدام به خودکشی های ناموفق است که در کنار هم قرار گرفتن این آمارها رقمی فاجعه بار را برای شهرستان ۶۰ هزار نفری جلفا نشان می دهد.

خودکشی در جلفا همانند یک بیماری واگیردار در حال گسترش بوده و زنگ خطر بحران فرهنگی را به صدا درآورده است.

زنگ خطری که تا به امروز نتوانسته است مسئولان شهرستان را از خواب غفلت و بی تفاوتی بیدار کند.

نکته تعجب آور اینکه در کنار مسئولین دولتی، متولیان فرهنگی نیز خود را به نشنیدن و ندیدن زده اند و حتی از حرف های بدون عمل آنان نیز خبری نیست.

در نگاه اجمالی به این بیماری واگیر اجتماعی، آمار ۱۲ درصدی بیکاری در شهرستان، ضعف فرهنگی، اعتقادی و مشکلات خانوادگی را می توان از اصلی ترین علل اقدام به این عمل قبیح دانست.
باید دید بی تفاوتی مسئولان در خصوص این معضل تا کی ادامه خواهد داشت و چند خانواده دیگر باید به خاطر خودکشی رخت عزا بر تن کنند تا عده ای به خود بیایند!!