به گزارش جلفانیوز،  المان ها و نماد های میادین هر شهر گویای تاریخ، فرهنگ و آداب و رسوم آن شهر بوده و به همین دلیل معمولا در شهر های مختلف از تفاوت عمده ای برخوردار هستند؛
بر این اساس، احتمالا نام گذاری میادین هادیشهر نیز با نگاهی به سبقه دینی و ملی و هویت بومی مردم این شهر صورت گرفته است.
اما نگاه به نمادهای میادین سطح شهر هادیشهر نه تنها القا کننده این سبقه و هویت نیست بلکه متاسفانه المان های انتخاب شده در برخی موارد کاملا بی ربط با نام آنان بوده است و یا حتی برداشت مفهوم این نمادها کار هرکسی نیست!
علاوه بر آن برخی از میادین شهر نیز فاقد هرگونه نماد شهری هستند که در کنار عدم برخورداری از چهره زیبا، نشان از بی تفاوتی و کج سلیقگی مسئولان دارد.
از این رو لازم است شهردار و شورای جدید شهر هادیشهر با نصب المان های مرتبط با نام میادین و توجه به زیبایی های بصری و کاربردی آن ها نسبت به برطرف ساختن این ناسازگاری ها اقدام کنند.
البته مردم هادیشهر بارها شاهد این موضوع بوده اند که در دوره های مختلف شورا، مدیران بدون کار کارشناسی و بر اساس سلیقه های شخصی تغییراتی در المان های میادین سطح شهر انجام داده اند که پس از انتقادهای فراوان مجبور به تعویض و یا جمع آوری آن ها شده اند.
نصب، تعویض و جمع آوری هایی که سبب تضییع بودجه های بسیاری از بیت المال شده است.
بهتر است مدیریت جدید شهر هادیشهر با نگاهی به تجربه های تلخ مدیران گذشته با مشورت و هفکری صاحب نظران در راستای تغییر المان های شهری هادیشهر گام بردارند.