به گزارش جلفانیوز، براساس شنیده ها، محسن نریمان مدیر عامل منطقه آزاد ارس انتصابات جدیدی در بدنه مدیریتی این سازمان انجام خواهد داد.

معاونت اقتصاد و سرمایه گذاری و مدیریت بازرگانی، دو جایگاهی هستند که به احتمال قوی دست خوش تغییرات مدیریتی خواهند شد.

خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که با انتصابات جدید، پرونده مدیریت احد نصرتی وایقان در معاونت اقتصادی و سعید فروغانفر در مدیریت بازرگانی بسته خواهد شد.

گفتنی است، محسن نریمان پیش از این نیز در معاونت فنی و زیربنایی ارس دست به تغییرات زده و ایرج حاتمی عضو هیات مدیره ارس را جایگزین جعفر احمدی کرده بود.