به گزارش جلفانیوز، علی رغم اینکه هنوز مدت زیادی از انتصاب نریمان به سمت مدیر عاملی ارس نمی گذرد نگاهی به انتصابات وی خبر از ادامه سنت پیشینیان در عدم اعتماد به بومیان دارد.
مدیر عامل منطقه آزاد ارس در حالی در جدیدترین انتصاب خود صفر شاسوند غیر بومی را به عنوان مشاور اجرایی و قائم مقام مدیر عامل ارس منصوب کرده است که در روز معارفه خود از اعتماد به بومیان شهرستان در تغییرات مدیریتی ارس سخن گفته بود.
اما گویی این سخن نریمان در روز اول کاری، زیاد نزدیک به واقعیت عملکردی او نیست چرا که وی پیش از این نیز در معاونت توسعه ارس نیز همین مشی انتصاب افراد غیربومی را اجرایی کرده و حتی خبرهای رسیده از انتصابات غیر بومی دیگر در آینده دارد!
البته ناگفته نماند بررسی سابقه انتصابات مدیران گذشته ارس نشان از این دارد که علی رغم توانایی نیروهای بومی، به منظور خوش رقصی مدیران یا حفظ روابط، صندلی معاونت ها بدون توجه به تخصص ها، برای مدتی در اختیار افراد سفارشی آقا بالا سر ها و دوستان یا افراد نزدیک به مدیر از نظر فکری و سیاسی قرار می گرفته است که با توجه به نفوذ نریمان در سطح ملی دچار شدن وی به این امر کمی بعید به نظر می رسد.