به گزارش جلفانیوز، میلاد علیزاده در واکنش به خبر لغو جشن بهاری مهربانی نوشت:

مسئولانِ اَرَس، هَمزَمان با اِنتِشار پوستِر های اِطِلاع رِسانی در روزِ ۵ آذر، به مَنظورِ اَخذِ مُجَوِز ، نامه ای هَم به پُلیسِ نِظارَت بَر امکانِ عُمومی اِرسال می‌کُنَند‌. (دَقیقه نَوَد)

پلیسِ نِظارَت بَر اماکِنِ عُمومی با رَعایَتِ حَدِاَکثَر زَمانِ قانونی، ساعَتِ ۱۴:۰۰ روزِ ۷ آذَر با پاسُخ به نامه، خَبَر از عَدَمِ صُدورِ مُجَوِز می دَهَد! ( دَقیقه نَوَد)

مسئولانِ اَرَس از ساعَتِ ۱۴ تا ۱۷ با اُمید به اَخذِ مُجَوِز ، خَبَرِ لَغو را اِطِلاع رِسانی نَکَرده تا اینکه ساعَتِ ۱۷.۲۰ دَقیقه، بَعد از نا تَوانی در تَعامُل، این خَبَر بر روی کانال قَرار گرفته و به مَردُمِ حاضِر در سالُن اِطِلاع رِسانی می شَوَد! (دَقیقه نَوَد)

سردَرگُمی، ناراحَتی، دِلسَردی و سَلبِ اعتماد؛ احساسات دریافتی از پسِ تصاویر مُنتَشِره در رسانه ها برای لغو دقیقه نَوَدی جَشنِ بَهارِ مِهرَبانی می شَوَد.

غم پَرَستی ایرانیان، مُخالِفت با شادی آخوندا، بی ارزشیِ هُنَرمَندان، کِیف کوکیِ مَسئولان و نا آگاهی از حالِ مَردُم هَم، گزیده کوتاهی از نظرات مُخاطَبین !

علَّت لَغو هَم که اَظهَرُ مِنَ الشَمس؛

عدَم تَعامُلِ مُناسِبِ سازمانِ مَنطَقه آزادِ اَرَس و نیرویِ اِنتِظامی !

دودِ تَمامِ این دَقیقه نَوَد ها به چِشمِ مَردُم رَفته و سَبَب پَریشان خاطریِ کَسانی شُده که‌ بَرایِ فَرار از فِشار هایَ زِندِگی، فُرصتِ کوتاهِ لَحظه ایِ شادی و نِشاط را غَنیمَت شُمُرده اند!

هر چَند بَراساسِ اَسناد و مَدارِک، نیرویِ اِنتظامی مُحِق بوده و قانون را تَمام و کَمال رَعایَت کرده اما می تَوانِست برای مَردُمی که چَند روز مُنتَظِرِ اِجرایِ جَشنِ بَهارِ مِهرَبانی بودَند با اِغماض از اِجرایِ سِفت و سَختِ و تَمامِ بَند هایِ قانونی؛ راه را بَرایِ بَرگُزاری این جَشن هَموار سازد

مسئولان بِهتَر اَست آگاه تَر‌ شَوَند که هَر عَمَل آنان به پایِ نِظام و اِنقلاب نِوِشته شده و اِعتمادِ عُمومی را خَدشه دار می کُنَد‌.